Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

wezsplyn
20:55
Stworzeni dla siebie zejdą się prędzej czy później.
Reposted fromcasas casas viaPicki91 Picki91

March 16 2017

wezsplyn
21:42
4796 9ba5 390
Reposted bypurplecornflowersbeauty2do
wezsplyn
21:39
4733 071a 390
Reposted bypurplecornflowersbeauty2do
wezsplyn
19:21
8759 a6b4
Reposted frompollywood pollywood viajethra jethra
wezsplyn
19:20

Z kim tak ci będzie źle jak ze mną.

— Renata Przemyk
Reposted fromwynne wynne viajethra jethra
wezsplyn
19:20
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaolakocie olakocie
wezsplyn
19:19
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viajethra jethra
19:16
9977 11f6 390
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
19:16
6383 b29a 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaszydera szydera

June 28 2015

wezsplyn
13:45
1608 5fc2 390
so true! ;)
Reposted fromtimetolove timetolove viacaramina caramina
wezsplyn
13:40
Reposted fromoll oll
wezsplyn
13:40
Reposted fromoll oll
wezsplyn
13:35
3542 b95c 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viaoll oll
13:34
5444 6785 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viakikkeer kikkeer

June 18 2015

wezsplyn
15:23
6289 d5f1 390
Reposted fromjustMeee justMeee viakhal khal
wezsplyn
15:22
3421 e361 390
Reposted fromineffalie ineffalie viawrazliwa wrazliwa
wezsplyn
15:22
jutro Ci zrobię dobrze i kolację
— perwersje
Reposted fromaviee aviee viaPicki91 Picki91
wezsplyn
15:21

June 12 2015

wezsplyn
08:26
3051 644a 390
Kraków, MDA.
Reposted fromredshadow redshadow vianastypsychotic nastypsychotic

May 22 2015

wezsplyn
18:39
Reposted fromfungi fungi viawithmyheadinspace withmyheadinspace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl